Behandelcentrum Middenweg - informatie voor verwijzers

Heb je te maken met een licht verstandelijk beperkte cliënt met ernstige psychische en/of gedragsproblemen? En wil je dat deze cliënt gericht wordt behandeld? Dan kan het behandelcentrum Middenweg van Ipse de Bruggen een gespecialiseerde behandeling bieden.

Zo bestaat het behandelcentrum Middenweg uit twee klinieken en een ambulant team/(forensische) FACT:

 • De SGLVG-kliniek staat op het landgoed Hooge Burch in Zwammerdam. In de kliniek zijn vier leefgroepen, besloten en open, op een laag beveiligingsniveau. De SGLVG-kliniek in Zwammerdam heeft met name Wlz-plaatsen (Wet langdurige zorg) en enkele forensische plaatsen. Voor SGLVG (Wlz) plaatsingen is een ZZP SGLVG-01 behandelindicatie nodig. Je kunt een indicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De zorgbemiddelaar van Ipse de Bruggen kan, indien gewenst, ondersteuning bieden of de aanvraag voor je doen. Hierbij heb je een zorgtoewijzing nodig van het zorgkantoor aan Ipse de Bruggen.
 • De SGLVG+-kliniek is gehuisvest op twee afdelingen van Forensisch Psychiatrisch Centrum De Kijvelanden in Poortugaal. In de kliniek zijn drie leefgroepen, gesloten, op een midden beveiligingsniveau. De SGLVG+-kliniek in Poortugaal heeft uitsluitend forensische plaatsen. Bij SGLVG+ (forensische) plaatsingen geeft het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie) een indicatie op basis van een strafrechtelijke uitspraak. De zorgtoewijzing verloopt via IFZO.
 • Het ambulante team/(forensische) FACT heeft als werkgebied regio Zuid-Holland/Zeeland. Diagnostiek en therapie zal veelal op een van onze locaties plaatsvinden. Overige behandeling en begeleiding vindt met name in de woonomgeving van de cliënt plaats. Benodigde indicaties: indicatie voor behandeling (individueel of groep) vanuit Wlz/CIZ, in enkele gevallen indicatie voor specialistische begeleiding, of een indicatie vanuit het NIFP voor forensische ambulante behandeling. Voor vragen over geldende indicaties bel je naar 0800 - 99 88 777. Of stuur een e-mail naar info@ipsedebruggen.nl.

Meer informatie over de verschillende afdelingen is te vinden in de volgende folders:

Gespecialiseerde behandeling

Samen met jou en de cliënt stellen we behandeldoelen vast. Deze vormen de leidraad voor de behandeling. Behandeldoelen van de cliënt kunnen variëren van beter leren omgaan met psychiatrische klachten tot beter voor jezelf leren zorgen of eigen grenzen leren bewaken. Het doel is de draaglast en draagkracht van de cliënt weer in balans te brengen. Het behandelaanbod is gevarieerd, van begeleidende gesprekken tot diverse trainings- en voorlichtingsprogramma’s, specialistische behandelprogramma’s en therapie.

De behandeling is altijd tijdelijk. De behandeling wordt afgerond als de behandeldoelen zijn behaald of geen verdere vooruitgang wordt verwacht.

Voor wie?

Behandelcentrum Middenweg biedt behandeling aan volwassenen met een licht verstandelijke beperking die door complexe problemen zijn vastgelopen in hun leven. Er zijn bijvoorbeeld problemen in de (woon)omgeving, op het werk en met de vrijetijdsbesteding. Sommigen hebben een psychiatrische stoornis of zijn door hun problemen met politie en justitie in aanraking gekomen.

Bij toelating gelden de volgende voorwaarden:

 • De cliënt is 18 jaar of ouder.
 • Er is sprake van een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafd intelligentieniveau (IQ 50 tot 85), waarbij sprake is van een achterstand in sociaal-emotioneel functioneren en beperkte zelfredzaamheid.
 • Er is sprake van ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen.
 • Eerdere (lichtere) vormen van behandeling zijn ondergaan maar mislukt en specialistische behandeling is noodzakelijk.
 • Er is een behandelvraag en de behandelaars van het behandelcentrum verwachten dat hun behandeling kan leiden tot verbetering van de klachten.
 • De cliënt is afkomstig uit Zuid-Holland of Zeeland.

Er dient enige veranderbereidheid bij de cliënt te zijn, ook bij onvrijwillige opnamen. Cliënten worden niet in behandeling genomen indien er geen (enkele) lijdensdruk is èn geen (enkele) motivatie èn geen (enkel) ziekte-inzicht of wanneer er sprake is van een antisociale persoonlijkheidsstoornis (met name in combinatie met een hoog recidiverisico en hoge psychopathiefactor). Verder is van belang dat de verstandelijke beperking voor het 18e levensjaar is ontstaan (dus niet verworven is bijvoorbeeld ten gevolge van schizofrenie, niet aangeboren hersenletsel (NAH), langdurig drugsgebruik). Voor klinische opname geldt aanvullend dat cliënten niet worden toegelaten indien er sprake is van een woonvraag, zwangerschap of als er ambulante behandeling mogelijk is. Bij ambulante behandeling geldt dat er geen ernstige veiligheidsrisico’s voor begeleiders mogen zijn.

De intakeprocedure

Bij aanmelding voor behandeling bij behandelcentrum Middenweg doorlopen we een vaste intakeprocedure. Dat is een proces van gesprekken voeren, informatie uitwisselen, formulieren invullen, kennismaken, overeenstemming over de behandeling zoeken en praktische zaken regelen. Wij vragen van jou een actieve bijdrage aan de voorbereiding van de cliënt op een kennismakings- en intakegesprek, omdat dit zorg kan dragen voor een betere afstemming over de behandeling en een beter behandelresultaat. Voor verdere toelichting over de intakeprocedure en voorbereiding verwijzen we je naar de verwijzersfolder.

Voordelen van ons behandelcentrum Middenweg

 • één van de langst gespecialiseerde afdelingen in Nederland voor cliënten met een licht verstandelijke beperking, psychische en/of gedragsproblemen
 • tevens behandelmogelijkheden voor cliënten die in aanraking zijn geraakt met justitie
 • grondige observatie, diagnose en behandeling
 • gespecialiseerde professionals die nauw samenwerken
 • korte wachtlijst
 • onderdeel van het expertisecentrum De Borg

Expertisecentrum De Borg

Behandelcentrum Middenweg is aangesloten bij expertisecentrum De Borg. De andere aangesloten behandelcentra zijn Trajectum, Stevig (Dichterbij) en Wier (Aventurijn). In Borg-verband delen deze centra kennis uit de geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en forensische zorg. De ontwikkelde behandelmethodieken bevinden zich op het snijvlak van deze drie specialismen. Kijk voor meer informatie op http://www.de-borg.nl/  en/of bekijk onderstaande video.  

 

Bekijk hier het landelijk rapport kwaliteitsnetwerk De Borg. Het Kwaliteitsnetwerk De Borg is een gezamenlijk initiatief van alle De Borg-instellingen en het Expertisecentrum De Borg. Dit rapport is gebaseerd op gesprekken en ervaringen en geeft een globaal overzicht van de ervaren stand van zaken binnen de SGLVG-zorg (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt).

Meer informatie

Wil je meer informatie? Bel dan naar 0800 - 99 88 777. Of stuur een e-mail naar info@ipsedebruggen.nl.

Top