Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
client in een rolstoel met begeleider
Emotie Intelligente Zorgrobot

Proeftuin Emotie Intelligente Zorgrobot

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op via innovatie@ipsedebruggen.nl

 
Ipse de Bruggen is projectpartner in het OPZUID-project 'Emotie Intelligente Zorgrobot'

Veel mensen met een verstandelijke beperking of dementie vertonen onbegrepen gedrag, zoals controleverlies, zelfbeschadiging of apathie. Stress is een belangrijke oorzaak. Mensen met een  beperking of dementie kunnen dit echter niet altijd goed uiten. Daarnaast neemt de zorgvraag door demografische ontwikkelingen alleen maar toe.

Met de Emotie Intelligente Zorgrobot kan er eerder en beter worden geanticipeerd op stress bij mensen met een verstandelijke beperking of dementie. De inzet van een autonome op AI gebaseerde zorgrobot leidt tot meer persoonsgerichte zorg, waarmee complexe situaties kunnen worden voorkomen en de werkdruk bij de zorgmedewerkers kan worden verlaagd.

Met het oog op de arbeidskrapte, toenemende vergrijzing en complexere zorg, zijn digitalisering en technologie noodzakelijke stappen in de zorgtransitie. Zorg is en blijft mensenwerk en daarom staat de menselijke maat binnen dit project centraal.

Technologie en digitalisering in de zorg

Digitalisering en zorgtechnologie worden gezien als belangrijke oplossingsrichtingen in de zorgtransitie. Daarbij is het van belang dat de kwaliteit van leven van de cliënt centraal staat. Een zorgrobot kan nooit een zorgmedewerker vervangen, maar moet een verlengstuk zijn. Technologie moet goed samenwerken met cliënten, zorgmedewerkers en naasten.

Emotie intelligente zorgrobot

Mentech heeft de HUME, een slim sensor platform ontwikkeld, om spanningsopbouw vroegtijdig te detecteren. Hiermee krijgen zorgmedewerkers een beter zicht op de emotie van de cliënt en krijgen cliënten met onbegrepen gedrag een stem. Zorgrobot Sara beschikt over diverse op-maat gemaakte modules waarmee Sara kan helpen bij persoonsgerichte zorgtaken en dagbesteding.

Door emotieherkennining en persoonsgerichte interventies te integreren, wordt een autonome Emotie-intelligente zorgrobot gerealiseerd. Deze robot kan tal van sociale functies autonoom vervullen, afgestemd op de behoefte van de individuele cliënt en zijn/haar gemoedstoestand. Voor grootschalige implementatie moet de zorgrobot ook een integraal onderdeel van het complexe zorgproces worden.

Het doel? Een proeftuin voor onderzoek naar en ontwikkeling van de Emotie Intelligente zorgrobot

Het consortium zet daartoe een proeftuin voor de langdurige zorgsector op. Hierin worden de ‘sociale functies’ op basis van algoritme-gestuurde interventies van de autonome zorgrobot onderzocht en ontwikkeld. Door de proeftuinsetting worden ervaringen van cliënten, naasten én zorgmedewerkers direct meegenomen in de ontwikkeling en validatie. Ook de randvoorwaarden voor integratie in het zorgproces, gericht op opschaling en implementatie, worden in de proeftuin onderzocht.

De samenwerking tussen bedrijven, zorgorganisaties en onderzoeksinstellingen

Het project Emotie Intelligente Zorgrobot wordt medegefinancierd door de Europese Unie, Het Rijk en Provincie Noord-Brabant in het kader van OPZuid. De partners Mentech Innovation en Sara Robotics richten zich op de technische ontwikkeling van de Emotie Intelligente zorgrobot. De robot wordt getest in een proeftuin bij Zorggroep Elde Maasduinen en Ipse de Bruggen, waarbij het LUMC zich richt op onderzoek naar de validatie en acceptatie van de Emotie Intelligente Zorgrobot. Een gebruikerspanel, met wetenschappers, experts, en vertegenwoordigers van bedrijven en zorginstellingen, geeft advies over de implementatie en acceptatie van de robot in de langdurige zorg.

 

Maatschappelijke impact door zorg op maat

Een persoonsgerichte aanpak is een belangrijke opgave binnen de langdurige zorg om de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren. Daarbij is personalisatie tevens een belangrijke voorwaarde om in de toekomst de sector effectief te kunnen ondersteunen met zorgrobots en kunstmatige intelligentie. De kennis en ervaring die worden opgedaan in het project, zijn van grote waarde voor verdere ontwikkeling van sociale functies voor autonome zorgrobots. Het consortium verwacht dat het project ook waardevolle inzichten in de randvoorwaarden voor de zorgtransitie zal opleveren.