Kwaliteit van zorg

Cliënten hebben recht op goede en veilige zorg. Maar wat is goede zorg precies? Wanneer kun je spreken van een goede kwaliteit van zorg? En hoe bereik je die? Daar heeft Ipse de Bruggen samen met cliënten, hun familie en vrienden, medewerkers en vrijwilligers een eigen visie op ontwikkeld. De visie staat verwoord in ons manifest.

Samen voor het beste

Goede zorg gaat over veel meer dan voldoen aan wettelijke eisen. Het gaat ook over je thuis voelen, gehoord worden, jezelf kunnen ontwikkelen. In gesprek gaan de cliënt, zijn naasten en de zorgprofessionals van Ipse de Bruggen samen op zoek naar de voor de cliënt best passende zorg.  De behoeften en wensen van de cliënt staan daarbij centraal.
Zit een cliënt op zijn plek? Dan vormt hij samen met zijn netwerk en met zijn vaste begeleiders vanuit Ipse de Bruggen een team. In dat team werkt iedereen samen, vanuit zijn eigen mogelijkheid, rol, verantwoordelijkheden en deskundigheid, om het beste te bereiken voor de cliënt. De betrokkenen hebben regelmatig contact en sturen bij waar nodig. Het zorg- en begeleidingsplan biedt houvast bij de dagelijkse zorg; daarin worden gemaakte afspraken helder opgeschreven. In zorgplangesprekken worden de afspraken regelmatig geëvalueerd.

Vakmanschap

Kwaliteit van zorg gaat ook over vakmanschap. Cliënten met een lichte verstandelijke beperking vragen een andere expertise van medewerkers dan cliënten met een meervoudige beperking. De werkwijze van medewerkers, maar bijvoorbeeld ook hun nascholing is geënt op de zorgbehoefte en andere kenmerken van de specifieke cliëntgroep waarmee ze werken. Ipse de Bruggen heeft per cliëntgroep beschreven wat we verstaan onder goede zorg en wat dat vraagt van de medewerkers.

Los van specialisten per doelgroep hebben we medewerkers met expertise op het gebied van een of meer  overkoepelende thema’s die voor alle mensen met een verstandelijke beperking een aandachtspunt zijn. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen, het betekenis geven aan seksualiteit of aan medicatieveiligheid. Deze medewerkers kunnen de cliënt, zijn directe naasten, begeleiders en behandelaren adviseren bij complexe situaties.

Cliënttevredenheid

We streven ernaar dat alles wat we doen bij Ipse de Bruggen bijdraagt aan het goede leven van de cliënt. Als dat lukt zouden we dat ook terug moeten kunnen zien in de tevredenheid van de cliënt en zijn directe naasten  over de geboden zorg. We vragen hen ook regelmatig of ze tevreden zijn.
Dit doen wij op verschillende manieren, onder meer met een cliëntentevredenheidsonderzoek. We gebruiken hierbij de vragenlijst van het LSR de C-toest en het leefklimaat. 

Daarnaast vragen we ook aan ook aan wettelijke vertegenwoordigers hoe tevreden zij zijn.

De resultaten van het onderzoek onder cliënten en wettelijk vertegenwoordigers gebruiken we om de zorg op individueel, locatie- en organisatieniveau verder te verbeteren.

Zelfevaluatie

Het leveren van goede zorg en het verbeteren van de kwaliteit van die zorg zijn voortdurend in ontwikkeling. Daarom doen wij mee aan de zelfevaluatie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Het invoeren van zelfevaluaties past binnen een organisatie waarin verantwoordelijkheden verschuiven van management naar cliënt en medewerkers zelf. In het kwaliteitsrapport lees je hier meer over. Bekijk ook de film waarbij medewerkers van Ipse de Bruggen in gesprek gaan over zelfevaluatie.

 

Top