De Vlindertuin
  • Plaats: Honselersdijk
  • Zorgtype: Diagnostiek/behandeling
  • Doelgroep: Kinderen

Kinderdienstencentrum De Vlindertuin

Vroegbehandeling

Op De Vlindertuin komen kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar met een (ernstige en/of nog niet nader bepaalde) ontwikkelingsachterstand en/of een anders verlopende ontwikkeling. Het betreft kinderen, die vanwege de anders verlopende ontwikkeling en/of ontwikkelingsachterstand (nog) geen gebruik (kunnen) maken van de reguliere centra voor jonge kinderen, zoals peuterspeelzaal en/of crèche of het reguliere of speciaal (basis)onderwijs. We bieden je kind in een kleine groep vroegbehandeling aan. We bereiden je kind voor op een vorm van (speciaal) onderwijs of dagbehandeling 

De Vlindertuin bevindt zich in het gebouw van de Openbare Dalton School en Kinderopvang Kwest. De Vlindertuin deelt de buitenspeelplaats en de speelhal met de kinderopvang.

Je kind helpen ontwikkelen

Bij jonge kinderen starten we met vroegbehandeling, waarbij de kinderen wennen om van huis te zijn. Je kind wordt eerst geobserveerd door begeleiders, een behandelcoördinator (GZ-psycholoog/orthopedagoog) en een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en spelagoog. Op basis van de observatie maken we in overleg met jou een behandelplan, waarin staat aan welke doelen er wordt gewerkt. We stimuleren de ontwikkeling van je kind op het gebied van cognitie, communicatie, sociaal en emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, spelontwikkeling, fijne- en grof-motorische ontwikkeling en op het gebied van creativiteit. In een veilige omgeving dagen we je kind uit om te spelen en te leren. Deze ontwikkelingsstimulering wordt volgens een vast dagprogramma en met vaststaande methodieken dagelijks aangeboden.

Als je kind eraan toe is, bereiden we hem/haar voor op een vorm van (speciaal) onderwijs of dagbehandeling. We kijken wat passend is binnen de mogelijkheden van je kind. Spelenderwijs leert hij/zij om meer zelf te doen, zoals bijv. zijn/haar jas zelf aan en uit te trekken / zelfstandig een werkje maken of opdrachtje uitvoeren. Er is diagnostiek mogelijk naar de aard en ernst van de ontwikkelingsachterstand, waarna jij als ouder een passend vervolgadvies krijgt. 

De groep bestaat per dag uit maximaal 8 kinderen en twee begeleiders, eventueel aangevuld met een stagiaire. Therapeuten (logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, en spelagoog) bieden gemiddeld één keer per week groepsbehandeling. Naast de behandeling in de groep is er de mogelijkheid voor ouders om aanvullend ambulante behandeling voor thuis aan te vragen, zoals: PPG (Praktische Pedagogische Gezinsbehandeling), Ambulante Begeleiding in het gezin, Speciale Thuiszorg en Early Intervention.

Opening

Van maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 15.15 uur.
De Vlindertuin is alleen gesloten op nationale feestdagen. Je kunt in overleg vakantie opnemen.

Voorzieningen

•    Deskundig team met begeleiders, een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, spelagoog en behandelcoördinator (GZ-psycholoog/orthopedagoog). Indien nodig kan de diëtiste om advies gevraagd worden.  
•    Vaste structuur, een vast week- en dagprogramma. 
•    Gebruik van het kindvolgsysteem ‘Ik Volg Je’ (methode ‘Kleine Stapjes’).
•    Spelmateriaal aangepast aan het ontwikkelingsniveau van je kind. 
•    Ouder-Kind-Groepen, waarbij jij ervaart hoe we werken met je kind en waarin jij informatie ontvangt over een bepaald thema.
 

Terug naar het overzicht

Extra foto's van De Vlindertuin

Top