De Bamboetuin
  • Plaats: Den Haag
  • Zorgtype: Diagnostiek/behandeling
  • Doelgroep: Kinderen

Kinderdienstencentrum De Bamboetuin

Op De Bamboetuin komen kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar met een (ernstige en/of nog niet nader bepaalde) ontwikkelingsachterstand en/of een anders verlopende ontwikkeling als gevolg van bijvoorbeeld autisme, trauma en/of hechtingsproblematiek. Het betreft kinderen, die vanwege de anders verlopende ontwikkeling en/of ontwikkelingsachterstand (nog) geen gebruik (kunnen) maken van de reguliere centra voor jonge kinderen, zoals peuterspeelzaal en/of crèche of het reguliere of speciaal (basis)onderwijs. We bieden uw kind in een kleine groep vroegbehandeling én kunnen hem/haar voorbereiden op een vorm van (speciaal) onderwijs.

De Bamboetuin bevindt zich in het Integraal Kind Centrum Bamboe, hier bevindt zich een Basisschool, Kinderopvang, Peuterleerplek, Centrum Jeugd en Gezin en Speciaal Basis Onderwijs De Haagse Beek. De Bamboetuin deelt de buitenspeelplaats en de speelhal met Kinderopvang Erik Dak.

Je kind helpen ontwikkelen

Bij jonge kinderen starten we met vroegbehandeling, waarbij de kinderen wennen om van huis te zijn. Uw kind wordt eerst geobserveerd door begeleiders, een behandelcoördinator (GZ-psycholoog/gedragskundige) en een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en spelagoog. Zo nodig aangevuld met een diëtiste en AVG arts. Op basis daarvan maken we in overleg met u een behandelplan, waarin staat waaraan we gaan werken. We werken aan doelen die zijn toegespitst op het stimuleren van de ontwikkeling op de volgende ontwikkelingsgebieden: cognitie, communicatie, sociaal en emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, spelontwikkeling, fijne- en grof-motorische ontwikkeling en op het gebied van creativiteit. In een veilige omgeving dagen we uw kind uit om te spelen en te leren. Deze ontwikkelingsstimulering wordt volgens een vast dagprogramma en met vaststaande methodieken dagelijks aangeboden.

Als uw kind eraan toe is, bereiden we hem/haar voor op een vorm van dagbehandeling (KDC) of speciaal (basis)onderwijs/regulier onderwijs. Zo leert uw kind zich te richten op een taak, zelfstandiger te werken en om te gaan met regels. Spelenderwijs leert hij/zij om meer zelf te doen, zoals bijv. zijn/haar jas zelf aan en uit te trekken / zelfstandig een werkje maken of opdrachtje uitvoeren. Wij kijken steeds goed wat uw kind kan leren.
Er is diagnostiek mogelijk naar de aard en ernst van de ontwikkelingsachterstand, waarna u als ouder een passend vervolgadvies krijgt. 

De groep bestaat per dag uit maximaal 8 kinderen en twee begeleiders, eventueel aangevuld met een stagiaire. Naast de behandeling in de groep is er de mogelijkheid voor ouders om aanvullend ambulante behandeling voor thuis aan te vragen, zoals: PPG (Praktische Pedagogische Gezinsbehandeling), Ambulante Begeleiding in het gezin, Speciale Thuiszorg en Early Intervention. 

Opening

Van maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 15.15 uur.
De Bamboetuin is gesloten op nationale feestdagen. De Bamboetuin heeft geen “schoolvakanties”. Uiteraard kunt u in overleg een vakantie opnemen.

Voorzieningen

  • Deskundig team met begeleiders, een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, spelagoog en behandelcoördinator (GZ-psycholoog/gedragskundige).

  • Vaste structuur, een vast week- en dagprogramma, afgestemd op uw kind.

  • Gebruik van het kindvolgsysteem ‘Ik Volg Je’ (methode ‘Kleine Stapjes’).

  • Aangepast spel- en speelmateriaal.

  • Ouder-Kind-Groepen, waarbij u ervaart hoe we werken met uw kind en waarin u informatie ontvangt over een bepaald thema.

Terug naar het overzicht

Extra foto's van De Bamboetuin

Top