ANBI

Ipse de Bruggen is een door de Belastingdienst aangemerkte 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI).

Deze pagina biedt u informatie over de stichting met betrekking tot de belastingdienst, het bestuur, financiën etc.

Naam, RSIN en contactgegevens
Stichting Ipse de Bruggen (Servicekantoor)

Bezoekadres
Louis Braillelaan 42
2719 EK Zoetermeer

Postadres
Postbus 7027
2701 AA Zoetermeer

Telefoonnummer
088 - 967 50 00

RSIN/fiscaal nummer
8196.25.711

Doelstelling en beleidsplan

Waar staan wij nu eigenlijk voor als Ipse de Bruggen? Dit staat omschreven in ons Manifest en in onze statuten.

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuurders

De dagelijkse leiding van Ipse de Bruggen is in handen van de raaad van bestuur.

Overzicht van de samenstelling van de raad van bestuur en de directie van Ipse de Bruggen

De raad van toezicht houdt toezicht op het werk van de raad van bestuur.

Beloningsbeleid 

Zowel de leden van de raad van bestuur als van de raad van toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De beloningen van de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht worden gepubliceerd in de jaarrekening.

Salariëring van directieleden, overige leidinggevenden en medewerkers geschiedt conform de CAO Gehandicaptenzorg.

Activiteiten en financiële administratie

De actuele jaarrekening en het jaarverslag van Ipse de Bruggen kun je online inzien via de website Jaarverslagen Zorg. 

 

Top